­

Thermo Scientific Day 2016

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์ (N.Y.R.) มีความยินดีขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จากบริษัท Thermo Scientific
News|